INFORMARE – Lege avertizori

La data de 22 decembrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public (denumită în continuare ,,Legea”) ce transpune în legislația națională Directiva UE 2019/1937 cunoscută sub numele de ,,Directiva Whistleblowing”.
Aceasta reglementează cadrul general pentru protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat.
Legea este aplicabilă tuturor entităților de drept public și privat, iar anumite categorii – și anume entitățile publice și cele private care au între 50 și 249 de angajați au obligația suplimentară să implementeze anumite proceduri prevăzute de Lege privind canalele interne de raportare până la data de 17 decembrie 2023.
În cele ce urmează vom prezenta pe scurt cadrul general al Legii și vom insista asupra obligațiilor care vă incumbă în calitate de companie privată.

Ce este o raportare?

În înțelesul Legii, raportarea este comunicarea orală sau scrisă de informaţii, printr-una dintre modalitățile prevăzute de Lege, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
Este important de menționat faptul că Legea nu aduce atingere dispozițiilor altor legi privind: protecţia informaţiilor clasificate, secretul profesional al avocatului, confidenţialitatea informaţiilor medicale, caracterul secret al deliberărilor judiciare, normele de procedură penală.

Ce anume se raportează?

 1. Încălcări ale legii în domenii precum achiziţiile publice, serviciile, produsele şi pieţele financiare, prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, siguranţa şi conformitatea produselor, siguranţa transportului, protecţia mediului, protecţia radiologică şi siguranţa nucleară, siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea publică, protecţia consumatorilor, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
 2. Informaţii referitoare la încălcări ale legii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activităţii sale, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

Cine poate face o raportare?

 • Legea definește avertizorul în interes public ca fiind persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional:
  lucrătorii, persoanele care desfăşoară o activitate independentă (în înţelesul art. 49 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi, orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia;
 • persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă, pentru informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
 • Legea protejează inclusiv persoanele care raportează sau dezvăluie public informaţii privind încălcări ale legii în mod anonim.

Cum se poate face o raportare?

Legea instituie trei modalități de raportare, care pot fi utilizate succesiv, iar nu concomitent: raportarea internă, prin canalele instituite în interiorul organizației, raportarea externă, către autoritățile competente prevăzute de Lege (structura specializată din cadrul Agenției Naționale de Integritate, alte autorităţi şi instituţii publice competente potrivit legii sau cărora Agenția Națioanlă de Integritate le-a conferit atribuții) și divulgarea publică, ce presupune punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii (spre exemplu prin intermediul mass-media).

Principalele obligații care vă incumbă

1. Instituirea unor canale interne de raportare se aplică pentru:

 • Persoanele juridice de drept public indiferent de numărul de angajați;
 • Persoanele juridice de drept privat cu minim 50 angajați;
 • Structurile fără personalitate juridică ale acestora, care au cel puţin 50 de angajaţi;
 • Persoanele juridice de drept privat care intră în domeniul de aplicare al actelor normative prevăzute în anexa nr. 3 (de exemplu: fonduri europene, securitate socială, domeniul financiar-bancar etc.), indiferent de numărul de angajați.

Persoanele juridice de drept privat care au între 50 şi 249 de angajaţi se pot grupa şi pot utiliza sau partaja resurse în ceea ce priveşte primirea raportărilor referitoare la încălcări ale legii şi în ceea ce priveşte acţiunile subsecvente, fără a aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi de a soluţiona raportarea.

2. Evidența raportărilor, într-un registru electronic, timp de 5 ani și întocmirea unor statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii

3. Confidențialitatea

Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia sau dacă divulgarea este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta, ori dacă avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

4. Interdicţia represaliilor
Legea interzice orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări cu represalii sau tentative de represalii și instituie, simultan, măsuri de protecţie, măsuri de sprijin şi măsuri reparatorii pentru aceștia.

5. Interzicerea renunţării la drepturi şi la măsuri reparatorii prin contract, formă sau condiţii de încadrare în muncă, inclusiv prin acord de arbitraj prealabil unui litigiu; orice tranzacţie prin care se urmăreşte limitarea sau renunţarea la drepturile şi măsurile prevăzute de Lege este nulă de drept.

Protecţia identităţii persoanei vizate şi a terţelor persoane

Normele privind protecţia identităţii aplicabile avertizorilor în interes public se aplică şi persoanei vizate de raportare, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în raportare.

Sancțiuni

Încălcarea prevederilor Legii atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală. Constituie contravenții și se sancționează, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, cu amenzi între 2000 lei și 40.000 lei.
Constatarea şi sancţionarea contravențiilor se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenţiei Naționale de Integritate.

PĂTLĂGEANU & PARTNERS

Share This Post

aLTE ARTICOLE

INFO LEGAL decembrie 2023

I. La începutul lunii decembrie a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 108 / 2023 cu impact în domeniul autorizării investițiilor străine directe în